کشاورزی مدرن

فیلم کشاورزی مدرن

گلخانه مدرن

کشاورزی مدرن
۲,۳۱۸ بازدید 17 خرداد 1400

دستگاه برداشت پنبه

کشاورزی مدرن
۱,۱۲۸ بازدید 10 خرداد 1400

عدل بندی علوفه

کشاورزی مدرن
۱,۲۱۷ بازدید 10 خرداد 1400

دستگاه نشاکار دستی برنج

کشاورزی مدرن
۱۷,۹۰۱ بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه شخم زدن دستی

کشاورزی مدرن
۲۴,۸۸۹ بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه نشاکار شالی

کشاورزی مدرن
۱۹,۰۹۵ بازدید 13 ارديبهشت 1400

نانو در کشاورزی

کشاورزی مدرن
۱,۴۳۷ بازدید 13 ارديبهشت 1400

گلدان معلق در هوا

کشاورزی مدرن
۲,۳۹۳ بازدید 13 ارديبهشت 1400

تکنولوژی در مرکبات

کشاورزی مدرن
۱,۵۷۷ بازدید 13 ارديبهشت 1400