کشاورزی مدرن

فیلم کشاورزی مدرن

روش های نوین آبیاری

کشاورزی مدرن
۳,۲۲۵ بازدید 18 فروردين 1400

گلخانه مکانیزه

کشاورزی مدرن
۱,۴۴۹ بازدید 14 فروردين 1400

مزارع پیشرفته پسته

کشاورزی مدرن
۱,۴۲۴ بازدید 14 فروردين 1400

خربزه هیدروپونیک

کشاورزی مدرن
۱,۷۰۵ بازدید 14 فروردين 1400

کشاورزی مدرن هلند

کشاورزی مدرن
۴,۱۰۶ بازدید 14 فروردين 1400

ماشین سم پاش

کشاورزی مدرن
۱,۵۴۱ بازدید 14 فروردين 1400

ماشین شالی کاری

کشاورزی مدرن
۱,۲۵۶ بازدید 14 فروردين 1400

برداشت کاهو

کشاورزی مدرن
۱,۳۵۷ بازدید 14 فروردين 1400

کشاورزی در فرانسه

کشاورزی مدرن
۱,۷۹۴ بازدید 7 فروردين 1400