کشاورزی مدرن

فیلم کشاورزی مدرن

گلخانه مدرن

کشاورزی مدرن
۲,۳۶۶ بازدید 17 خرداد 1400

دستگاه برداشت پنبه

کشاورزی مدرن
۱,۱۵۲ بازدید 10 خرداد 1400

عدل بندی علوفه

کشاورزی مدرن
۱,۲۴۳ بازدید 10 خرداد 1400

دستگاه نشاکار دستی برنج

کشاورزی مدرن
۱۸,۰۵۳ بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه شخم زدن دستی

کشاورزی مدرن
۲۵,۰۰۱ بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه نشاکار شالی

کشاورزی مدرن
۱۹,۱۹۱ بازدید 13 ارديبهشت 1400

نانو در کشاورزی

کشاورزی مدرن
۱,۴۶۴ بازدید 13 ارديبهشت 1400

گلدان معلق در هوا

کشاورزی مدرن
۲,۴۳۱ بازدید 13 ارديبهشت 1400

تکنولوژی در مرکبات

کشاورزی مدرن
۱,۶۱۶ بازدید 13 ارديبهشت 1400