کشاورزی مدرن

فیلم کشاورزی مدرن

گلخانه مدرن

کشاورزی مدرن
۲,۲۷۶ بازدید 17 خرداد 1400

دستگاه برداشت پنبه

کشاورزی مدرن
۱,۱۰۴ بازدید 10 خرداد 1400

عدل بندی علوفه

کشاورزی مدرن
۱,۱۹۵ بازدید 10 خرداد 1400

دستگاه نشاکار دستی برنج

کشاورزی مدرن
۱۷,۷۸۱ بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه شخم زدن دستی

کشاورزی مدرن
۲۴,۸۱۱ بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه نشاکار شالی

کشاورزی مدرن
۱۹,۰۰۴ بازدید 13 ارديبهشت 1400

نانو در کشاورزی

کشاورزی مدرن
۱,۴۱۴ بازدید 13 ارديبهشت 1400

گلدان معلق در هوا

کشاورزی مدرن
۲,۳۶۶ بازدید 13 ارديبهشت 1400

تکنولوژی در مرکبات

کشاورزی مدرن
۱,۵۴۵ بازدید 13 ارديبهشت 1400