متفرقه

فیلم متفرقه

گوگرد در کشاورزی

متفرقه
۹۲ بازدید 30 آبان 1400

حالم خوب نیست

متفرقه
۷۵ بازدید 9 آبان 1400

به نام کشاورزان

متفرقه
۸۰ بازدید 9 شهريور 1400

کود حیوانی

متفرقه
۹۸ بازدید 9 شهريور 1400

چرا خیار تلخ است

متفرقه
۸۴ بازدید 20 مرداد 1400

اهمیت بذرمال کردن

متفرقه
۱۷۷ بازدید 13 تير 1400

رنگ قرمز کود آهن

متفرقه
۷۶ بازدید 10 خرداد 1400

نحوه رنگ کردن درختان

متفرقه
۱۵۰ بازدید 19 ارديبهشت 1400

رنگ مخصوص درخت

متفرقه
۱۷۱ بازدید 13 ارديبهشت 1400

حل کردن سم و کود در آب

متفرقه
۲۰۰ بازدید 2 ارديبهشت 1400

کود دادن به گندم

متفرقه
۱۵۸ بازدید 31 فروردين 1400

چند گام تا باغدار شدن

متفرقه
۱۷۹ بازدید 28 فروردين 1400

آموزش آبیاری باغ

متفرقه
۶۱۵ بازدید 25 فروردين 1400