متفرقه

فیلم متفرقه

گوگرد در کشاورزی

متفرقه
۹۳ بازدید 30 آبان 1400

حالم خوب نیست

متفرقه
۷۵ بازدید 9 آبان 1400

به نام کشاورزان

متفرقه
۸۱ بازدید 9 شهريور 1400

کود حیوانی

متفرقه
۱۰۱ بازدید 9 شهريور 1400

چرا خیار تلخ است

متفرقه
۸۵ بازدید 20 مرداد 1400

اهمیت بذرمال کردن

متفرقه
۱۸۰ بازدید 13 تير 1400

رنگ قرمز کود آهن

متفرقه
۷۹ بازدید 10 خرداد 1400

نحوه رنگ کردن درختان

متفرقه
۱۵۰ بازدید 19 ارديبهشت 1400

رنگ مخصوص درخت

متفرقه
۱۷۳ بازدید 13 ارديبهشت 1400

حل کردن سم و کود در آب

متفرقه
۲۰۱ بازدید 2 ارديبهشت 1400

کود دادن به گندم

متفرقه
۱۶۰ بازدید 31 فروردين 1400

چند گام تا باغدار شدن

متفرقه
۱۸۲ بازدید 28 فروردين 1400

آموزش آبیاری باغ

متفرقه
۶۱۷ بازدید 25 فروردين 1400