متفرقه

فیلم متفرقه

به نام کشاورزان

متفرقه
۴۶ بازدید 9 شهريور 1400

کود حیوانی

متفرقه
۶۱ بازدید 9 شهريور 1400

چرا خیار تلخ است

متفرقه
۵۸ بازدید 20 مرداد 1400

اهمیت بذرمال کردن

متفرقه
۱۲۴ بازدید 13 تير 1400

رنگ قرمز کود آهن

متفرقه
۵۷ بازدید 10 خرداد 1400

نحوه رنگ کردن درختان

متفرقه
۱۲۲ بازدید 19 ارديبهشت 1400

رنگ مخصوص درخت

متفرقه
۱۴۰ بازدید 13 ارديبهشت 1400

حل کردن سم و کود در آب

متفرقه
۱۵۴ بازدید 2 ارديبهشت 1400

کود دادن به گندم

متفرقه
۱۲۳ بازدید 31 فروردين 1400

چند گام تا باغدار شدن

متفرقه
۱۴۵ بازدید 28 فروردين 1400

آموزش آبیاری باغ

متفرقه
۵۶۹ بازدید 25 فروردين 1400

چه کودی تهیه کنیم

متفرقه
۳۱۵ بازدید 4 بهمن 1399

رایگان برای شما

متفرقه
۳۳۴ بازدید 4 بهمن 1399

جوانه زنی سریع بذر

متفرقه
۴۰۲ بازدید 4 بهمن 1399

مزایای نشا در گلخانه

متفرقه
۳۱۷ بازدید 4 بهمن 1399