باردهی گوجه ی ثمین در فارس

۱,۲۱۳

باردهی گوجه ی ثمین در فارس

ثمین از پرطرفداتر ترین گوجه ها و جایگزین گوجه ی سانسید 6189 میباشد.

این بذر پلیت شده است.

 بوته های قوی با پوشش مناسب بر روی میوه ها 

میوه ها با سفتی مناسب به وزن ۱۴۰-۱۶۰ گرم 

مقاومت مزرعه ای به فوزاریوم و ورتیسیلیوم مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

مناسب کشت فضای باز 

رقمی متوسط رس 

میوه بلوکی شکل برداشت 

در هکتار بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن می باشد.


برای دیدن تصاویر و جزئیات بیشتر کلیک کنید

تلفن تماس:01791011159


سایت کشاورزی آنلاین

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده