بازدید از مزرعه ی گوجه ی ناتالی

۷۶۹

بازدید از مزرعه ی گوجه ی ناتالی

بصورت لخت و بدون پلت
تاریخ تولید ۱/ ۲۰۲۰
رقم هیبرید

مخصوص کشت در فضای باز
محصول شرکت دایموندسیدز اسپانیا
سازگار با هوای گرم و سرد
قابل کشت در جنوب و سایر نقاط کشور
مناسب کشت بهار و پاییز
وزن میوه ۱۵۰ تا ۱۸۰ گرم
تیپ میوه بلوکی کشیده

میوه یک دست و یک شکل

بوته قوی و افراشته
رنگ قرمز تیره بازارپسند
برداشت با کاسبرگ
سفت و قابل صادرات
باردهی بالای صد تن در هکتار
مقاوم به فوزاریوم ۱ و ۲ و ۳
مقاوم به ورتیسیلیوم

مقاوم به نماتد
مقاوم به ویروس پزمردگی خالدار
مقاوم به تی وای

تعداد نشا در هکتار ۲۰ تا ۲۵ هزار عدد نشا

سایت کشاورزی آنلاین

 تلفن تماس: 01791011159

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده