ثمین بهترین جایگزین برای سانسید

۴۹۰

ثمین بهترین جایگزین برای سانسید

قوطی ۵ هزار عددی

پلیه شده

بذر تولید بوته های قوی با پوشش مناسب بر روی میوه ها 

میوه ها با سفتی مناسب به وزن ۱۴۰-۱۶۰ گرم 

مقاومت مزرعه ای به فوزاریوم و ورتیسیلیوم مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

مناسب کشت فضای باز 

رقمی متوسط رس 

میوه بلوکی شکل برداشت 

در هکتار بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن می باشد.

توصیه ما کشت در کنار گوجه سانسید ۶۱۸۹ و مقایسه آن با هم می باشد.

برای خرید این بذر و دیدن جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تلفن تماس مجموعه: 01791011159 و 01732120480 و 01732120481

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده