عملکرد بذر گوجه فرنگی سندی

۳۲۹

Sandy F1 Hybrid Tomato Seed Num 1000

گوجه گلخانه ای پربار

رقم سندی

از کمپانی کریدو هلند

هر خوشه 5 تا 7 میوه

وزن هر میوه بین 200 تا 220 گرم

برداشت با کاسبرگ یا دمگل

رقمی سفت و صادراتی

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده