فیکساتور تنظیم کننده ی قوی پی اچ آب

۸۸۶

فیکساتور تنظیم کننده ی قوی پی اچ آب


فیکساتور اصلاح کننده بسیار قوی برای  آب مصرفی جهت محلولپاشی از طریق تنظیم اسیدیته (pH) آب

فیکساتور پایدار کننده فرمولاسیون انواع محلولهای کود و سم

اندازه گیری pH بدون نیاز به وسایل اندازه گیری

جلوگیری از غیر فعال شدن سموم در آبهای سنگین

بهبود عملکرد انواع کودها و سموم

افزایش خاصیت پخشندگی محلول روی برگ و در نتیجه تاثیر بیشتر

جلـوگیـری از ایـجـاد کف در تانکـر محلول پـاشی

اخـتلاط این محـصول با کودها و سـموم می بایست با نظر کارشناس انجام شود.

پیـشنهاد مـی شـود قبـل از مصرف در سـطح وسیع، قابلیت اختلاط آن را در سطح کوچک آزمایش کنید.

دستورالعمل مصرف کاهش دهنده پی اچ فیکساتور

میزان مصرف فیکساتور بستگی به اسیدیته (pH) و سختی آب مورد استفاده دارد. هرچه آب قلیایی تر و سختی آن بیشتر باشد  میزان مصرف بیشتر می شود.

زمانی که این فرآورده رابه آب محلولپاشی اضافه می کنید  آب را رنگی می کند و به مرور و با افزایش میزان فرآورده رنگ آب محلولپاشی طبق طیف رنگی راهنمای روی برچسب تغییر می کند.

با مقایسه رنگ آب با رنگ راهنمای روی برچسب ، به راحتی می توانید اسیدیته آب را تنظیم نمایید.

پیشنهـاد می شود ابتـدا بـه ازای هر ۱۰۰۰لیتر آب، مقـدار نصف قوطی از فـیکــساتور را اضافــه نـموده و کـامـلاً هـم بـزنیـد، بعـد در صـورت نیـاز بـه آرامـی اقـدام بـه افزایش این مقدار نمایید. هـر۲۵۰سـی سی فیکـسـاتور در ۱۰۰۰ لیتر آب  واحد اسیدیته اب را کاهش می دهد.

در جـای خشـک و بـه دور از تـابـش نـور خـورشـیـد نگهداری شوند

دور از دسـتــرس کـودکـان نگهــداری شـود.

در صـورت تـمـاس با پـوست یـا چشم موضـع را با آب فراوان بشویید درصورت لزوم به پزشک مراجعه کنید

قوطى استفاده شده را در مـحلهاى جمع آورى و بازيافت زباله های برگشت پذیر قرار دهید و از استفاده مجدد آن خودداری کنید.      از محلولـپاشــی هنـگام گلدهی و گـرده افشـانــی خودداری نمایید.


برای خرید این محصول کلیک کنید.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده