گوجه ی بازاری ثنا

۸۳۴

گوجه ی بازاری ثنا

برای دیدن جزئیات بیشتر و خرید بذر گوجه فرنگی ثنا کلیک کنید. 

گوجه ای زودرس ۶۵ تا ۷۵ روزه

کاملا مشابه گوجه مارکنی

دارای بوته قوی با پوشش برگی مناسب برای جلوگیری از آفتاب سوختگی

میوه بلوکی شکل

وزن میوه ۱۵۰ تا ۱۸۰

ماندگاری مناسب 

مناسب برای بازار و ربی

مقاوم به ویروس موزاییک فوزاریوم  ورتیسیلیوم و نماتد

ویژه فضای باز

برای دیدن جزئیات بیشتر و خرید بذر گوجه فرنگی ثنا کلیک کنید.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده