گوجه ی زودرس و همرس رکسانا

۵۹۸

گوجه ی زودرس و همرس رکسانا

محصولی از کمپانی Ceres کشور هلند

ویژه فضای باز

زودرس ترین گوجه در بازار با زمان ۶۵ روز بعد از انتقال نشا

میوه ای گرد

با عملکردی مناسب نسبت به رقبا ( گوجه اس جی ۱۲)

وزن میوه ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

مقاوم به ویروس

مقاوم به ورتیسیلیوم و فوزاریوم

میوه بسیار سفت و بازار پسند

در پاکت های ۱۰۰۰ عددی

 

پیشنهاد میکنیم کمترین خرید را انجام دهید و در کنار بذرهای منتخب خودتان کشت نموده و نتیجه را شخصا تجربه نمایید.

سایت کشاورزی آنلاین

خرید بذر گوجه ی زودرس رکسانا

تلفن تماس: 01791011159 و 01732120481

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده