گوجه ی مشابه سانسید

۷۴۷

گوجه ی مشابه سانسید

محتوی ۵۰۰۰ عدد 

تولید بوته های قوی با پوشش مناسب بر روی میوه ها 

میوه ها با سفتی مناسب به وزن ۱۴۰-۱۶۰ گرم 

مقاومت مزرعه ای به فوزاریوم و ورتیسیلیوم مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

مناسب کشت فضای باز 

رقمی متوسط رس 

میوه بلوکی شکل برداشت 

در هکتار بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن می باشد.

توصیه ما کشت در کنار گوجه سانسید ۶۱۸۹ و مقایسه آن با هم می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر کلیک کنید.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده